Základné informácie

Znalecká činnosť je špecializovaná odborná činnosť vykonávaná za podmienok ustanovených v zákone 382/2004 Z.z. znalcami pre zadávateľa. V zmysle tohto zákona, dohľad nad činnosťou znalca vykonáva Ministerstvo spravodlivosti SR.

Úkonmi znaleckej činnosti sú najmä:

  • znalecký posudok a jeho doplnok
  • odborné stanovisko alebo potvrdenie
  • odborné vyjadrenie a vysvetlenie

Výsledkom práce znalca z odboru stavebníctvo, odvetvie Odhad hodnoty nehnuteľností je prevažne stanovenie tzv. "všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti". V zmysle Prílohy č.3 vyhlášky 492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnote majetku je všeobecná hodnota nehnuteľností definovaná ako:

Všeobecná hodnota je výsledná objektivizovaná hodnota nehnuteľností a stavieb, ktorá je znaleckým odhadom ich najpravdepodobnejšej ceny ku dňu ohodnotenia, ktorú by tieto mali dosiahnuť na trhu v podmienkach voľnej súťaže, pri poctivom predaji, keď kupujúci aj predávajúci budú konať s patričnou informovanosťou i opatrnosťou a s predpokladom, že cena nie je ovplyvnená neprimeranou pohnútkou.

Stanoveniu všeobecnej hodnoty stavieb predchádza stanovenie "východiskovej hodnoty stavieb" a "technickej hodnoty stavieb". Príloha č.3 vyhlášky 492/2004 Z.z. definuje:

Východisková hodnota stavieb je znaleckým odhadom hodnoty, za ktorú by bolo možné hodnotenú stavbu nadobudnúť formou výstavby v čase ohodnotenia na úrovni bez dane z pridanej hodnoty.

Technická hodnota stavieb je znaleckým odhadom východiskovej hodnoty stavby zníženej o hodnotu zodpovedajúcu výške opotrebovania.