Rodinné domy

  • List vlastníctva (v zmysle vyhlášky 490/2004 Z.z. a jej neskorších úprav je postačujúca kópia vytvorená cez www.katasterportal.sk )
  • Kópia z katastrálnej mapy (v zmysle vyhlášky 490/2004 Z.z. a jej neskorších úprav je postačujúca kópia vytvorená cez www.katasterportal.sk)
  • Overený geometrický plán - ak nehnuteľnosť, ktorá podlieha evidencii v katastri nehnuteľností, nie je evidovaná v katastri nehnuteľností, t.j. napríklad prípad rozostavanej stavby - nie je zapísaná na liste vlastníctva a ani nie je zobrazená v katastrálnej mape.

  • Doklad preukazujúci vek stavby (kolaudačné rozhodnutie)

  • Projektová dokumentácia - pri skolaudovaných stavbách projektová dokumentácia overená v kolaudačnom konaní, pri rozostavaných stavbách projektová dokumentácia schválená v stavebnom konaní.

  • Stavebné povolenie - ak ide o neskolaudovaný dom

  • Nutná osobná obhliadka predmetnej nehnuteľnosti znalcom (na jej základe vyhotovím nákres skutkového stavu, fotodokumentáciu a stavebno-technický popis predmetnej nehnuteľnosti ku dňu ohodnotenia). Kontakt na dohodnutie obhliadky tu.