Prevádzkové a obchodné priestory

  • List vlastníctva (v zmysle vyhlášky 490/2004 Z.z. a jej neskorších úprav je postačujúca kópia vytvorená cez www.katasterportal.sk )
  • Kópia z katastrálnej mapy (v zmysle vyhlášky 490/2004 Z.z. a jej neskorších úprav je postačujúca kópia vytvorená cez www.katasterportal.sk)
  • Doklad preukazujúci vek stavby (kolaudačné rozhodnutie)
  • Projektová dokumentácia - pri skolaudovaných stavbách projektová dokumentácia overená v kolaudačnom konaní, pri rozostavaných stavbách projektová dokumentácia schválená v stavebnom konaní.
  • Stavebné povolenie - ak ide o neskolaudovaný objekt
  • Doklady preukazujúce náklady danej nehnuteľnosti a príjmy z prenájmu (nájomné zmluvy)
  • Nutná osobná obhliadka predmetnej nehnuteľnosti znalcom (na jej základe vyhotovím nákres skutkového stavu, fotodokumentáciu a stavebno-technický popis predmetnej nehnuteľnosti ku dňu ohodnotenia). Kontakt na dohodnutie obhliadky tu.