Pozemky

  • List vlastníctva (v zmysle vyhlášky 490/2004 Z.z. a jej neskorších úprav je postačujúca kópia vytvorená cez www.katasterportal.sk )
  • Kópia z katastrálnej mapy (v zmysle vyhlášky 490/2004 Z.z. a jej neskorších úprav je postačujúca kópia vytvorená cez www.katasterportal.sk)
  • Overený geometrický plán - ak boli vykonané zmeny, ktoré nie sú zakreslené v katastrálnej mape

  • Územno-plánovacia informácia (potrebná v prípade, ak je potrebné zdokladovať, že predmetný pozemok je možné zastavať a nie je to zrejmé z listu vlastníctva)

  • Nutná osobná obhliadka predmetnej nehnuteľnosti znalcom (na jej základe vyhotoví m nákres skutkového stavu, fotodokumentáciu a stavebno-technický popis predmetnej nehnuteľnosti ku dňu ohodnotenia). Kontakt na dohodnutie obhliadky tu.