Byty

  • List vlastníctva (v zmysle vyhlášky 490/2004 Z.z. a jej neskorších úprav je postačujúca kópia vytvorená cez www.katasterportal.sk )
  • Kópia z katastrálnej mapy (v zmysle vyhlášky 490/2004 Z.z. a jej neskorších úprav je postačujúca kópia vytvorená cez www.katasterportal.sk)
  • Doklad preukazujúci vek stavby (ideálne kolaudačné rozhodnutie resp. užívacie povolenie, pri bytoch poväčšine potvrdenie o veku stavby poskytne správca bytového domu)
  • Projektová dokumentácia - pre byt je postačujúci pôdorys bytu (nie je nutnosťou)
  • Zmluva o prevode (resp. iný doklad, na základe ktorého súčastný vlastník byt nadobudol), pre jasné určenie, čo všetko patrí k vlastníctvu bytu (poväčšine sa jedná o priestory nachádzajúce sa mimo bytu)
  • Stavebné povolenie - ak ide o neskolaudovaný byt
  • Nutná osobná obhliadka predmetnej nehnuteľnosti znalcom (na jej základe vyhotovím nákres skutkového stavu, fotodokumentáciu a stavebno-technický popis predmetnej nehnuteľnosti ku dňu ohodnotenia). Kontakt na dohodnutie obhliadky tu.