Znalecký posudok - podklady

Pre spracovanie znaleckého posudku, ktorého výsledkom má byť stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti je potrebné, aby znalec mal k dispozícii nasledovné podklady:

Byty

Rodinné domy

Pozemky

Prevádzkové a obchodné priestory