Základné informácie

 

Budova postavená
pred rokom 1990
Novostavba podľa
noriem zo začiatku 21. storočia
Nízkoenergetický dom Pasívny dom

VYKUROVANIE
(kWh)

220 100 50 15

OHREV TUV
(kWh)

35 30 20 15
ELEKTRINA
PRE DOMÁCNOSŤ
(kWh)
35 30 20 10
ELEKTRINA
PRE RIADENÉ VETRANIE
(kWh)
0 0 5 2

Spolu (kWh)

290 160 95 42

 


Pasívny dom
 musí spĺňať tri základné kritériá:

1. Energia potrebná na vykurovanie do 15kWh/m2 za rok
2. Vzduchotesnosť tepelnoizolačnej obálky do 0,6 h-1
3. Spotreba primárnej energie do 120 kWh/m2.rok

Kritérium č. 1 a 3 overujeme kalkuláciou PHPP. Pre kritérium č.2 v kalkulácii uvažujeme maximálnu prípustnú hodnotu, ktorej reálna hodnota sa overí až meraním priamo na stavbe.


Nízkoenergetický dom
- za nízkoenergetickú budovu sa považuje budova, ktorá má potrebu energie na vykurovanie do 50kWh/m2 za rok. Odporúčaná hodnota vzduchotesnosti tepelno-izolačnej obálky je 1,0 h-1. Ďalšie kritéria nie sú pre nízkoenergetické budovy jasne stanovené.

Vzduchotesnosť hovorí o tom aká časť objemu interiérového vzduchu prechádza cez netesnosti v obvodovom plášti budovy za hodinu. (ak je napríklad objem interiérového vzduchu 300 m3 a vzduchotesnosť obvodového plášťa je 0,6h-1, znamená to, že cez netesnosti v obvodovom plášti prejde za hodinu 60 % objemu interiérového vzduchu, čo je v tomto prípade 180 m3 vzduchu). Vzduchotesnosť objektu sa meria na stavbe tzv. blower-door testom pri rozdiele tlakov 50 Pa.

Spotreba primárnej energie predstavuje množstvo energie pochádzajúcej z neobnoviteľných zdrojov potrebnej na vygenerovanie dodanej energie potrebnej v budove (energia potrebná na vykurovanie, ohrev teplej vody, elektrinu v domácnosti a pomocnú elektrinu). Zahŕňa energiu potrebnú na získavanie, premenu a prepravu média do miesta spotreby. Udáva sa v kWh/m2 vykurovanej plochy budovy za rok.